Date   
CQ 12m By John Hendry KG5OIB · #70263 ·
CQ 12m By John Hendry KG5OIB · #70260 ·
CQ 12m By John Hendry KG5OIB · #70259 ·
Jay Hudak Memorial 80M Sprint - Tomorrow By John Hendry KG5OIB · #70116 ·
Uploader By John Hendry KG5OIB · #68792 ·
12 meters today? Anyone wanna try By John Hendry KG5OIB · #68631 ·
12 meters today? Anyone wanna try By John Hendry KG5OIB · #68630 ·
12 meters today? By John Hendry KG5OIB · #68427 ·
12 meters today? By John Hendry KG5OIB · #68410 ·
12 meters POTA this morning By John Hendry KG5OIB · #68155 ·
12 meters POTA this morning By John Hendry KG5OIB · #68152 ·
12 meters POTA this morning By John Hendry KG5OIB · #68151 ·
Finally, back on the air By John Hendry KG5OIB · #67990 ·
Hudak 80M Sprint By John Hendry KG5OIB · #67667 ·
APE'S?? By John Hendry KG5OIB · #67391 ·
KG5OIB on 12 meters now By John Hendry KG5OIB · #67389 ·
KG5OIB on 17m now 16:23 utc By John Hendry KG5OIB · #67377 ·
N7WE WARC-CRAWL now calling on 17m By John Hendry KG5OIB · #67364 ·
Unofficial APE and POTA in Texas By John Hendry KG5OIB · #67362 ·
Unofficial APE and POTA in Texas By John Hendry KG5OIB · #67311 ·
1 - 20 of 167